اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، غذای سالم و جامعه-en

تهران، سالن همایشهای بین الملل سازمان محیط زیست(مرداد ماه ۱۳۹۴)

 


 

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام-en

تغذیه باغات مرکبات، بابل آذر ماه ۱۳۹۳

 


 

کارخانه شرکت نهاده گستر نیام، کرج آذر ماه ۱۳۹۳

 


 

بازدید مدیرعامل خدمات حمایتی کشاورزی و رئیس جهاداستان البرز-en

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام-en

تغذیه باغات، بوکان اسفند ماه ۱۳۹۳

 


 

نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات،نهاده ها،مکانیزاسیون) - en

مشهد بهمن ماه ۱۳۹۲

 


 

شیراز  ۱۳۹۲

 


 

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام - en