اکبر حسنی
عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده
ایجاد تغییرات شیمیایی در ترکیبات هیومیک به عنوان ابزاری برای شناخت بهتر ساختار شیمیایی آنها مورد استفاده قرار می¬گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت ساختار مولکولی بین اسید هیومیک ساده و اسید هیومیک بیواکتیو شده به روش شیمیایی و مقایسه تاثیر آنها بر رشد ریشه ذرت برای استفاده در کشت ارگانیک بود. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد گروه¬های عاملی سطحی در اسید هیومیک بیواکتیو شده 31 درصد بیشتر از اسید هیومیک ساده و نسبت C/N به نصف مقدار آن در اسید هیومیک ساده رسید. نتایج تیمار گیاهچه ذرت با اسید هیومیک در غلظتهای مختلف نشان داد که بهترین غلظت هیومیک ساده و بیواکتیو شده برای رشد ریشه ذرت 60 میلی¬گرم بر لیتر می¬باشد. تعداد نقاط مریستمی ریشه¬های تیمار شده با اسید هیومیک ساده و بیواکتیو شده که محل رشد ریشه¬های جانبی هستند نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 62/2 و 16/3 برابر افزایش داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش تعداد گروه¬های عاملی سطحی فنولیک و کربوکسیلیک در ساختار مولکولی اسید هیومیک، تاثیر آن را در تحریک رشد ریشه افزایش می¬دهد و از آن می¬توان در سیتمهای کشاورزی ارگانیک استفاده کرد.

واژه­ های کلیدی : اسید هیومیک بیواکتیو، گروه عاملی سطحی، ذرت، محرک رشد

دانلود فایل pdf مقاله