سعید محمودی1، اکبر حسنی2

1کارشناس فنی و اجرایی شرکت نهاده گستر نیام/ دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

 

چکیده


یکی از مشکلات مهم خاک‌های قلیایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کاهش آهن و روی قابل‌جذب گیاه می‌باشد. با توجه به آهکی بودن بخش اعظم خاک‌های کشور، pH قلیایی و کمی مواد آلی، کیفیت نامناسب آبهای آبیاری، مصرف بی‌رویه کودهای فسفاته و مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کمبود آهن یکی از عوامل مهم محدودکننده تولیدات کشاورزی به ویژه در گیاهان حساس است. ارقام و واریته های گیاهی حساسیت متفاوتی نسبت به کمبود آهن دارند. ارقام آهن کارا با راهکارهای Ι و ΙΙ قادر  به تأمین آهن مورد نیاز خود در خاک‌های آهکی می‌باشند. شناسایی و انتخاب این ارقام می‌تواند کاهش هزینه و صرفه‌جویی خرید کود گران کلات آهن را در پی داشته باشد که علاوه بر مخاطرات زیست محیطی، سمیت عوامل کلات کننده مصنوعی در آن برای انسان نیز به اثبات رسیده است. از طرفی تغذیه متعادل گیاه راه‌حلی مناسب در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می‌باشد.


واژه های کلیدی: عنصرکارایی، آهن کارایی، تغذیه سالم، کمبود آهن

 

دانلود فایل pdf مقاله